Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Grafical.be comm.v., tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarde moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Grafical.be comm.v. ondertekend akkoord. In de ondertekst wordt klant genoemd, degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier die de bestelling heeft aanvaard. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavig voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Grafical.be comm.v. deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Grafical.be comm.v. schriftelijk bevestigd worden. De meest recente versie is op eenvoudig verzoek per post of mail te verkrijgen.

2. Voorstel en overeenkomst

De door Grafical.be comm.v. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Indien bij de offerte een voorontwerp bijgevoegd is, zal de ontwerpkost steeds aangerekend worden. Ook bij niet aanvaarding van de offerte zal de ontwerpkost gefactureerd worden.Grafical.be comm.v. is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Grafical.be comm.v. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Grafical.be comm.v. tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Aanvang, duur en beëindiging

Grafical.be comm.v. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Grafical.be comm.v. niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Grafical.be comm.v. heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Grafical.be comm.v.. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

4. Aanlevering klant

Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Grafical.be comm.v.. Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal voert Grafical.be comm.v. de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst, waarna de klant wordt gefactureerd.

5. Levering & leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Meerwerk

Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Grafical.be comm.v.. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Grafical.be comm.v. worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 1. Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
 2. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Grafical.be comm.v. kenbaar zijn gemaakt;
 3. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Grafical.be comm.v. in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Grafical.be comm.v. weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 4. Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

7. Hosting & domeinnamen

 1. Bij ondertekening van de hostingovereenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de voorwaarden gesteld door de officiële domeinnaam registratieinstanties. In België is dit DNS vzw; voorwaarden bevinden zich op https://www.dnsbelgium.be/nl/algemene-voorwaarden-be-domeinnamen
 2. Domeinnaam- en hostingovereenkomsten worden vanzelf geprolongeerd voor 1 jaar door Grafical.be comm.v. op de vervaldatum. Vernieuwingsfacturen worden normaliter geredigeerd de maand na de vervaldatum. Overeenkomsten kunnen schriftelijk worden opgezegd 1 maand voor de vervaldatum. Indien de overeenkomst vroeger stop gezet wordt, blijft het volledige bedrag verschuldigd en kunnen geen terugvorderingen gevraagd worden.
 3. Bij niet-betaling van de verschuldigde domeinvergoedingen op de factuurvervaldag wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden onveminderd inbaar. Het heractiveren - indien nog mogelijk - gebeurt pas na betaling van openstaande tegoeden en bijkomende kosten van heraanvraag.

8. Hosting/e-mail/beveiliging

Grafical.be comm.v. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Grafical.be comm.v. voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

9. Klachten

Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

10. Eigendomsrecht

De geleverde goederen, software of diensten blijven eigendom van Grafical.be comm.v. tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en intresten. Na installatie van de applicatie verleent Grafical. be comm.v. een onbeperkt gebruiksrecht in tijd. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de applicatie blijven bij Grafical.be comm.v. volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen. Alle eigendomsrechten gelden voor de software-algoritmes en -logica, broncode, databasesystemen en -ontwerpen, foto- en grafisch materiaal, filmbeelden, logo-ontwerpen, website- ontwerpen en interfaces. Deze lijst is niet exhaustief. Grafical.be comm.v. heeft alle rechten op deze systemen en onderwerpen. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan de software of ontwerpen te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software of beeldmateriaal en de informatie die hij op zijn website laat opnemen of op de door Grafical.be comm.v. beschikbaar gestelde hardware, of bij Grafical.be comm.v. ondergebrachte hardware en waarborgt dat Grafical.be comm.v. hiervoor nooit kan worden aangesproken. Grafical.be comm.v. heeft geen rechten op materiaal en inhoud, op webpagina’s of in databanken dat eigendom is van de klant van Grafical.be comm.v.. Bij de beëindiging van de samenwerking kan de klant in geval van een statische website beschikken over alle materiaal van de website met uitzondering van de scripts (bv. mailform, statistieken) “as is”, of in geval van een databasegestuurde website zal de data uit de databank als exportfile ter beschikken worden gesteld. Bij de beëindiging van de samenwerking is Grafical.be comm.v. er niet toe gehouden verder in te staan voor de authenticiteit en integriteit van al deze elementen, noch tot het kosteloos meewerken aan de migratie van de website naar een andere omgeving.

11. Gebruikersvoorwaarden

 1. Het netwerk en de infrastructuur van Grafical.be comm.v. mogen in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software, auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals bv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal...) zonder voorafgaande toestemming van de auteur, seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht of software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.
 2. Spamming (het verzenden van massa e-mail via een server van Grafical.be comm.v. of een e-mailadres dat beheerd wordt via een server van Grafical.be comm.v.) is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als masse e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op servers van Grafical.be comm.v..

12. Aansprakelijkheid

Grafical.be comm.v. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart Grafical.be comm.v. voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Grafical.be comm.v. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Grafical.be comm.v. ontwikkelde websites. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Grafical.be comm.v. is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie. Grafical.be comm.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke uitval of disfunctie van het systeem.

13. Bewijs

Zowel Grafical.be comm.v. als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

14. Betaling

 1. De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.
 2. betalingstermijn, vermeld op de factuur, heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen.
 3. De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van maximaal 14 dagen na de ontvangst van de factuur. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en tevens vervallen alle eventuele prijsvoordelen en kortingen.
 4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 50,00, zelfs bij eventuele toekenning van termijnen van respijt. Dit conventionele schadebeding wordt aangevuld met een wettelijke maandelijkse interest van 1% op het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldag.
 5. Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Voor programmering is 50% opeisbaar en voor definitieve oplevering 20%.
 6. Een herziening van de prijs, aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren, is ten allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

15. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Grafical.be comm.v. en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Grafical.be comm.v.. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.